ברוכים הבאים לאתר "www.daytrp.com"

אתר זה הינו בבעלות חברת דייטריפר בע"מ ומופעל על-ידה (להלן: "אנחנו" או "אנו").

אנא קרא בעיון הסכם זה לפני שימוש באתר ולפני הרישום להפעלת חשבונך.

בגלישה ו/או בשימוש באתר – או על-ידי הפעלת חשבונך – הינך מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה.

כל האמור לעיל ולהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מופנה כמובן גם לנשים.

בעת הרישום ובהפעלת חשבונך אצלנו אתה מצהיר ומאשר כדלהלן:
1. כי אתה מסכים להיות קשור ומחויב בתנאי הסכם זה; וכן
2. כי הינך בן 18 שנים לפחות.

המידע והשירותים הניתנים באתר זה, ניתנים בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

אתר זה נולד מתוך כוונה לפשט ולקצר באופן משמעותי את התכנון והארגון של ימי כיף חווייתיים לקבוצות. אתם מזינים את דרישותיכם, ואנחנו מציעים לכם מגוון פעילויות העונה על הדרישות. אתם בוחרים את האופציה המועדפת וזהו. הארגון – עלינו.
הפלטפורמה שבנינו מחברת בין ספקים ונותני שירות מעולים מכל הארץ, חוויית משתמש מתקדמת, ומגוון פעילויות רחב שנותן מענה לכל סגנון, אופי קבוצה, מיקום גאוגרפי ואילוצי זמן.

שימוש במידע ובשירותים

 1. השימוש באתר זה כפוף להצהרות ו/או לתנאים נוספים, העשויים להופיע באתר זה.
 2. איננו אחראים בשום דרך, ישירה או עקיפה, לכל פעולה שנעשתה או שנמנע מלעשותה בעקבות המידע שהוצג באתר זה.
 3. למרות שאנחנו משתדלים להשאיר המידע באתר מדויק, שלם ומעודכן ככל האפשר, אין אנו ו/או ספקי התוכן שלנו יכולים לערוב לדיוקו, שלמותו או אי-התיישנותו של מידע כאמור – ואנו אף איננו אחראים לכל נזק או אובדן שנבעו מתוך הסתמכות על מידע כאמור.

רישום כמשתמש

 1. השימוש בשירותי האתר מחייב רישום כמשתמש. אנחנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב לבקשה שלך להשתמש באתר זה ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו.
 2. כחלק מתהליך הרישום כמשתמש, יהיה עליך לבחור סיסמה ושם משתמש עבור חשבונך (להלן: "שם משתמש").
  הינך מתחייב בזה לספק לנו פרטי חשבון משתמש מדויקים, מעודכנים ומלאים. אם לא תעשה-כן, ייחשב הדבר כהפרה של הסכם זה, אשר עלולה להביא לביטול הזכות להשתמש בחשבון המשתמש שלך.
  אסור לך: (א) לבחור ו/או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר במטרה להתחזות לאותו אדם; (ב) להשתמש ללא רשות בשם משתמש שקיימות בו זכויות לצד שלישי כלשהו; או (ג) להשתמש בשם משתמש שלפי שיקול דעתנו הינו לא-הולם או פוגע. אתה אחראי לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך ואתה אחראי לכל השימושים שייעשו בשם המשתמש ובסיסמה שלך, בין אם אישרת אותם ובין אם לאו.
 3. עליך ליידע אותנו באמצעות דואר אלקטרוני לגבי כל שימוש/ים לא-מורשה, ידוע או שנחשד ככזה, בחשבונך – וכן לגבי כל הפרה ידועה או נחשדת של סודיות סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך, לרבות בגין אובדן, גניבה או גילוי לא-מורשה. אין – ולא תהיה לנו – כל אחריות לכל נסיבה ו/או תוצאה שינבעו משימוש לא-מורשה בשם המשתמש ו/או בסיסמה שלך ו/או בחשבונך. אנו שומרים לעצמנו הזכות לדווח לרשויות המתאימות על כל פעולה הנכנסת בגדר מירמה, פגיעה ו/או כל אי-חוקיות אחרת, שתעשה בחשבונך. באחריותך הבלעדית לספק את כל ציוד המחשבים, החומרה, התוכנה וכל ציוד אחר, המאפשר תקשורת עם אתר זה.

תשלום

 1. כל התשלומים בגין כל השירותים המוזמנים באמצעות האתר, נעשים מראש, דרך האתר.
  אפשרויות התשלום מפורסמות באתר ומעודכנות מעת לעת.
 2. אנו עושים כל מאמץ להציע מוצרים במחירים ובתנאים אטרקטיביים במיוחד. המחירים המפורסמים באתר הינם להזמנה ישירה שתבוצע במלואה באתר (לרבות תשלום בכרטיס אשראי באתר).
 3. ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בעד 3 תשלומים שקליים ללא ריבית, או עד 12 תשלומים שקליים נושאי ריבית, בהתאם למפורט בטבלת התשלומים בעת ביצוע התשלום. עם ביצוע התשלומים הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לסכום החיוב הכולל.
 4. שמורה לנו הזכות הבלעדית לשנות את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת, בהתאם לצרכינו המסחריים ולשיקול דעתנו הבלעדי.
 5. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה, או בתוך פרק זמן אחר מוסכם שנקצב לאישור ספקי השירותים, מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי, יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות – וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
 6. מחירי השירותים המוצעים באתר יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש; עליית מחירים לא תחול על כל ההזמנות שכבר אושרו סופית.
 7. חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמנו השירותים. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים כאמור לעיל, כולם או חלקם, בתוך 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, אנו נפנה אל הלקוח ונציע לו שירות/ספק חלופי.
 8. תנאי מוקדם לאישור ההזמנה באתר הינו קבלת אישור של חברת האשראי לעסקה שעליה התחייבת. אנחנו לא מחוייבים לכבד הזמנה אשר בוצעה באמצעות האתר, כל עוד לא התקבל אישור חברת האשראי.
 9. מערכת הגבייה של האתר תעשה שימוש בכרטיס האשראי שהוזן לצורך חיובים. במידה ומסיבה כלשהי לא יכובד התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי או הבנק, עומדת לנו הזכות לבטל את הזמנתך לאלתר – ובכך לבטל הסכם זה – ולאחר מכן לגבות כל חוב שנוצר.
 10. הינך מסכים בזה לשלם כל חיוב לחשבונך, כולל המיסים הרלבנטיים, בהתאם לתנאי החיוב התקפים במועד המיועד לתשלום החיוב.
 11. האתר עושה שימוש באמצעי הצפנה, בהתאם להוראות חברות כרטיסי האשראי, המעבירים את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת בתקן PCI-DSS תקשורת מוצפנת ומאובטחת SSL.

קישורים לאתרים אחרים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כשירות בלבד לגולשי האתר. אנחנו איננו מאשרים אתרים אלה או את המידע, תכנים, מוצרים ו/או שירותים המופיעים או נגישים באמצעותם – והשימוש בהם, לרבות קבלת מידע, תכנים מוצרים ושירותים, הינם על אחריות הגולש בלבד.

ביטול העיסקה והחזר כספים

 1. אנחנו מזמינים בעבורך את הפעילויות בהן בחרת, מאת ספקי השירותים השונים (בכפוף לאמור בתקנון זה), בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.
  אנחנו נבצע את ההזמנה במיומנות, נמסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ונוודא, ככל שנדרש, את התאמת ההזמנה למבוקש – ואולם לא נהיה אחראים בכל צורה שהיא לשיבושים ו/או לתקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתנו, אם יחולו אצל ספקי השירותים, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג, שינויים בטיסות וכיו"ב.
  במקרים שכאלו, בהם לא סופק השרות שהלקוח הזמין, מסיבות שאינן תלויות בספק, ההחזר הכספי תלוי בהחלטת הספק – ולנו אין אחריות ו/או שליטה בנושא.
 2. אם ברצונך לבטל את העיסקה, אנא פנה אלינו. בבקשתך לביטול עיסקה, חובה עליך לצרף את פרטיך המלאים: שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה ותאריך יציאה. לאחר קבלת כל הפרטים לעיל – ובכפוף לאמור להלן – אנו נבטל את הזמנתך ויישלח אליך אישור כי הזמנתך בוטלה.
 3. יצוין, כי על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול, מרגע אישור ההזמנה, בהתאם למפורט בהזמנה – וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, למשל בסעיף 14ג, בין היתר כמפורט להלן:
 4. חוק הגנת הצרכן מגדיר עסקת מכר מרחוק ושיווק מרחוק כדלהלן:

  "עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;

  "שיווק מרחוק" – פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.

  סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן קובע, כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה), קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   

  בנוסף, סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע, כי בעסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה נופש ובילוי שבוצעה ע"י אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור לא ייעשה בתוך שבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, ובכפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

לגבי עמידה בתנאים של "אדם עם מוגבלות" או "אזרח ותיק" או "עולה חדש", מובהר כי על הלקוח להוכיח כי הוא נכלל בהגדרות הנ"ל במועד ביצוע העסקה.

כמו כן, על מנת להוכיח כי הוא נכלל בהגדרה מן ההגדרות הנ"ל, על הלקוח להציג אחת מאלה:
- תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה, המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;
- תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;
- תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות, לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;
- תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק הגנת הצרכן.

סעיף 14ה לחוק קובע את תוצאות ביטול העסקה (במקרה של ביטול שלא מחמת הפרת ההסכם בין הצדדים), ולפיו יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

 1. למען הסר ספק מובהר, כי כל האמור לעיל הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב הוא זה המפורט בחוק.
 2. ביטול הזמנה בתוך פחות משבעה ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, יגרור חיוב בגובה של עד 100% ממחיר ההזמנה.

הסרת אחריות

 1. כאמור לעיל, אנחנו מספקים פלטפורמה לתכנון ולארגון של ימי כיף חווייתיים לקבוצות. את השירותים, החוויות, ההפעלות והפעילות בשטח למשתמשי האתר יתנו בפועל ספקים עצמאיים, עימם אנו עובדים. אין לנו כל אחריות לפעולותיהם ולמחדליהם של ספקים אלו – ואין לנו כל שליטה עליהם.
 2. אנחנו וספקינו מסירים מעצמנו כל אחריות – ישירה, עקיפה ו/או משתמעת – בנוגע למידע, לשירותים ולתכנים המופיעים באתר זה, לרבות כל אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה לשימוש ספציפי ואי-הפרה.
 3. כל המידע, התכנים, השירותים וחומרים אחרים המצויים באתר זה ו/או הנגישים דרכו, ניתנים "כפי שהם" (AS IS) ובהתאם לזמינותם, ללא אחריות מסוג כלשהו, מפורשת או משתמעת. במידה המרבית המתאפשרת על-פי כל דין, אנו מסירים מעצמנו כל אחריות, מפורשת או משתמעת – ובכלל זה אף אחריות משתמעת לגבי התאמה למטרה מסויימת, העדר וירוסים, דיוק ו/או שלמות מידע ותוצאות, העדר-רשלנות ו/או העדר-מקצועיות. איננו מתחייבים כי האתר יפעל ללא-הפרעה ו/או ללא טעות, או כי פגמים יתוקנו, או כי אתר זה או השרתים המאפשרים פעולתו הינם או יהיו נקיים מווירוסים ו/או רכיבים מזיקים אחרים.
  איננו מתחייבים ואיננו מציגים מצגים לגבי השימוש או תוצאות השימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או השירותים המוצגים באתר זה, בכל הנוגע לנכונותם, דיוקם, אמינותם או כל תכונה אחרת שלהם. כמו-כן, אין כל אחריות לגבי מצב הבעלות, ההנאה השקטה, החזקה הנקייה, ההתאמה לתיאור ו/או אי-הפרה. אין בכל מידע או עצה, הניתנים על-ידינו, בעל-פה או בכתב, כדי ליצור אחריות ו/או כדי להגדיל בכל דרך את היקף האחריות המפורטת לעיל. משתמשים יישאו במלוא המחיר והעלות של כל השירותים.
 4. איננו מבטיחים תוצאות כלשהן כתוצאה משימוש באתר זה ו/או בתכניו ו/או בחומרים המצויים בו ו/או בשירותים המוצגים בו – ולפיכך אתה מבין ומסכים, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כנגדנו, אם לא תקבל את התוצאה לה ציפית ו/או אליה כיוונת.

הגבלת אחריות

 1. בכל מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ייחודי, ישיר, עקיף, נסיבתי, עונשי, ספציפי, מקרי ו/או משמעותי – או לכל נזק שהוא, אשר ייגרם כתוצאה משימוש בחומרים המצויים באתר זה ו/או בשירותים המוצגים בו ו/או מאובדן של: יכולת שימוש, עבודה, לקוחות, מידע, השקעה ו/או רווחים, אפשרות תביעה וכד' – בין אם הוא נובע מהפרת חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוצרים או מכל מקור אחר, אפילו אם אפשרות לנזק שכזה הייתה ידועה.
 2. ייתכן כי החוק הרלבנטי לא יאפשר את הסרת האחריות או הגבלתה לגבי סוגי נזקים שונים, כך שייתכן שההסרה או ההגבלה לעיל אינה רלבנטית לגביך. בכל מקרה לא תעלה אחריותנו כלפיך לגבי כל נזק, אובדן ו/או עילת תביעה – בין אם מקורם חוזי, רשלני, נזיקי או אחר – על הסכום ששילמת לנו בפועל, אם בכלל.
 3. בכל מקרה, אחריותנו מוגבלת במפורש להחזר כספי או לזיכוי המשתמש בגובה הסכום ששולם לנו בפועל בלבד. הינך מאשר ומסכים, כי ההגבלות לעיל הינן תנאים יסודיים להסכם זה – וכי אתה מודע לכך, כי האתר אינו ניתן לשימושך ללא מגבלות אלה. ייתכן כי ישנם חוקים, המתייחסים להגבלות אחריות אלו.

שיפוי ופיצוי

 1. הינך מתחייב ומסכים לשפות אותנו ואת ספקינו, להגן עליהם ולהחזיקם כנטולי-אחריות לכל וכנגד כל חיוב, אובדן, טענה ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), הקשורים להפרה שלך את הסכם זה ו/או לכל פעולה שלך הקשורה לאתר זה.

קנין רוחני

 1. כל התכנים המתפרסמים באתר הינם בבעלותנו ו/או בבעלות ספקינו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, להוריד, להדביק, לשדר, לשווק, לתרגם או להפיץ בכל דרך שהיא חומר כלשהו מאתר זה. שינוי חומרים כאמור או שימוש בהם לכל מטרה (ובכלל זה השימוש בכל חומר כאמור על-גבי כל אתר אחר ו/או סביבת רשת-מחשבים), מהווה הפרה של זכויות יוצרים וזכויות קניינות אחרות שלנו ו/או של צדדים שלישיים.
  כל שימוש לא-מורשה בחומרים כאמור, עלול לגרור תביעה אזרחית ו/או פלילית כנגדך, בהתאם לכל דין.
  בכל מקרה אין להעתיק, להפיץ או להעביר כל פריט מהאתר, בחלקו או במלואו, לרבות עיצוב האתר וסימני המסחר המופיעים בו, ללא הסכמה מוקדמת, בכתב, מאתנו.
 3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג crawlers , robots וכדומה, הסורקות, מעתיקות ו/או מאחזרות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
 4. "DAYTRIPPER" הינו סימן מסחר שלנו. כל סימני המסחר האחרים הינם רכוש של בעליהם.

שינויים באתר

 1. לנו ולספקינו עומדת הזכות לערוך שיפורים ו/או שינויים במידע, תוכן, שירותים ומוצרים באתר, או כל חלק מהם – או לסיים את פעילותו, בכל זמן וללא הודעה מראש. אנו אף יכולים להטיל מגבלות לגבי חלקים מסוימים של האתר, או להגביל גישתך לחלק מהאתר או לכולו, ללא התראה וללא כל חבות בגין פעולות אלה. אנו יכולים לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע הופעתם באתר זה. לפיכך, אתה מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, מפעם לפעם – והמשך השימוש באתר זה והגישה אליו על-ידך ייחשבו כהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.
 2. אנו עשויים, מפעם לפעם, להעלות לאתר זה אירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים, אשר יהיו כפופים לתנאים נוספים שיוצגו לעיונך. אתה מסכים שאם אתה, או כל מאן דהוא המשתמש בחשבונך, תשתמש או תיכנס לאירועים, תוכנה או תוכן מיוחדים שכאלה, תנאים נוספים שכאלה יחייבו אותך.

פרטיות

 1. אנחנו מחויבים להגנת הפרטיות של המבקרים באתר ואיננו חולקים מידע אישי עם צדדים שלישיים ללא הסכמתך – למעט עם הספקים ונותני השירותים, אשר את שירותיהם הזמנת באמצעות אתר זה.
 2. אנחנו לא נוחזק כאחראים לפעולות צדדים שלישיים כלשהם, אשר יפרו את הצהרת הפרטיות שלנו.

שונות

 1. במקרה בו יכריע בית משפט מוסמך, כי סעיף כלשהו בהסכם זה נוגד את החוק, יראו סעיף שכזה כאילו נוסח מחדש, כך שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לחוק – ושאר הסכם זה יישאר בתוקפו, במלואו.
 2. אנחנו רשאים להמחות חובותינו וזכויותינו לפי הסכם זה – ובמקרה של המחאה שכזו, אנו יכולים שלא להיות מחוייבים עוד בהסכם זה. אתה מתחייב בפנינו, כי יש לך הסמכות להתחייב כלפינו – וכן להשתמש באתר ולהירשם כמשתמש – בהתאם לתנאי הסכם זה ולתנאי המשתמש הספציפי שלך.
 3. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 4. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר לשימוש באתר ו/או בחומרים המופיעים בו ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר עם השירותים המסופקים דרך האתר – יובאו אך ורק בפני בית משפט בעל-סמכות בתל-אביב.
 5. אנחנו נהיה זכאים להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, בכל עת שנמצא לנכון – ובכל מקרה שלא נעשה כן, לא יחשב הדבר לוויתור ו/או הסכמה ו/או מניעה מצידנו – ואנו נוכל להשתמש בזכויותינו, כולן או מקצתן, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 6. בכל מקום בו תמצא סתירה או חוסר התאמה בין הכתוב בהסכם זה לבין הכתוב בחלקים אחרים באתר, הנוסח הקובע הינו הנוסח בהסכם זה.

הסכמה

 1. על-ידי שימוש ו/או הירשמות כמשתמש לאתר זה, אתה מאשר בזה כי קראת והבנת את כל ההסכם המפורט לעיל, כפי שיתוקן מפעם לפעם בהתאם לתנאיו – וכי אתה מסכים להיות מחויב בהסכם זה ובתנאיו, במלואם.
 2. על ידי ביצוע הרשמה באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר, אתה מאשר ונותן לנו הסכמתך למשלוח אליך של מידע בדבר שירותינו ושירותי ספקינו, וכן מידע שיווקי ופרסומי אודות מוצרינו/שירותינו ו/או מוצרים/שירותים של מפרסמים אחרים (להלן: "מידע פרסומי").
 3. בנוסף, גולש אשר השאיר את פרטיו באתר ולא הביע התנגדות לקבלת דברי פרסום, אנו נהיה רשאים לשלוח אליו מעת לעת מידע פרסומי. מידע כזה יישלח לגולש אם לא הביע התנגדות לכך, ובכל עת באפשרותו לבטל את הסמכתו ולחדול מקבלת חומר כזה באמצעות הסרה עצמאית מרשימות התפוצה שלנו.

שאלות

 1. אם יש לך שאלות בקשר להסכם זה, אנא צור עמנו קשר לפי פרטי "צור קשר", המפורסמים באתר.